Salon & Hair Spa LLC 

The Dolce Vita Spas
4250 S Rainbow blvd
LAS VEGAS, NV 89103
United States

ph: 7026892959

Copyright 2007-2010 Salon & Hair Spa LLC. All rights reserved.

The Dolce Vita Spas
4250 S Rainbow blvd
LAS VEGAS, NV 89103
United States

ph: 7026892959